MIRËSEVINI NË UBT JUNIOR HUB

Ne synojmë të ndihmojmë fëmijët të bëhen anëtarë të lumtur, të sigurtë, të vëmendshëm, të përgjegjshëm dhe të aftë të shoqërisë.

Regjistrohu tani

POTENCIAL I PLOTË
Ne sigurojmë një mjedis  stimulues të të mësuarit, ku të gjithë fëmijëve ju ofrohet ndihmë për të arritur potencialin e tyre të plotë.

MËSIM GJATË GJITHË JETËS
Ne u mësojmë të rinjve si të adoptojnë mënyra të të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe si kjo do të i ndihmojë ata në çdo fazë të jetës së tyre.

MUNDËSI
Përmes takimeve, seminareve, punëtorive, panaireve dhe vizitave të shumta studimore të rinjtë do të fitojnë një gamë të gjerë njohurish.

Hubs

Mosha 6-11 vjeç

Kjo qendër përfshin kurse të bazuara në komunikim për studentë të të gjitha niveleve...

Lexo më shumë

Mosha 12-18 vjeç

Bashkohuni me ne për një ngjarje të mbushur me leksione, seminare dhe punë laborator...

Lexo më shumë

KRIJO AFTËSI TË REJA

Të rinjtë përfshihen në orë mësimore intensive në kurset e zgjedhura dhe kanë mundësinë të marrin pjesë në aktivitete jashtëshkollore të dizajnuara për të inkurajuar socializimin dhe stimuluar vetëdijen kulturore. Më poshtë janë disa shembuj të përfitimeve kryesore të regjistrimit në UBT Junior Hub:

 • Rritja e vetëbesimit
 • Zhvillimi i aftësive gjuhësore
 • Të mësuarit e pavarur
 • Stimulim për përmisimin e notave
 • Të mësuarit intensiv dhe interaktiv
 • Argëtim

REZULTATET E MËSIMIT

Përmes kurseve të ndryshme, pjesëmarrësit e UBT Junior Hub do të jenë në gjendje të:

 • zhvillojnë etikën, njohuritë dhe aftësitë e të menduarit kritik.
 • lexojnë dhe demonstrojnë kuptim të mirë të teksteve në fushat me interes të tyre
 • shfaqin më shumë vetëbesim në njohuritë e tyre për lëndën.
 • vlerësojnë dhe respektojnë ndryshimet kulturore të individëve dhe grupeve
 • kontribuojnë për ta bërë botën një vend më të mirë përmes projekteve inovative me ndikim shoqëror
 • zhvillojnë aftësi për zgjidhjen e problemeve

PSE TË BASHKOHENI ME NE?

Junior Hub ofron një mjedis akademik me klasa më të vogla dhe me më pak orë mësimore. Për shkak se kohëzgjatja e studimit është e kufizuar, mësuesit zakonisht vendosin qëllime shumë precize të mësimit. Të rinjtë do të zhyten në një temë dhe do të fitojnë një bazë të fortë në atë temë. Për më tepër, një nivel më i lartë ndërveprimi u ofron të rinjve mundësinë që të kërkojnë nga mësuesit informacione të detajuara dhe të marrin pjesë në diskutimet në klasë.