Gjuhë Gjermane | mosha 6-11

Çmimi:10€ | :

Trajnimet në gjuhën Gjermane përmes mësimit interaktiv dhe aktiviteteve të ndryshme kanë për synim që nxënësve të ju mundësoj: të pasurojnë fjalorin me anë të përdorimit të shpeshtë të shprehjeve të zakonshme, të zhvillojnë shqiptimin  përmes aktiviteteve të dëgjimit, të mësonë rreth rëndësisë së bashkëpunimit me të tjerët, rrisin vetëbesimin në përdorimin e gjuhës Gjermane. 

Pas përfundimit të trajnimit nxënësit do të jenë në gjendje të:

– komunikojnë lirshëm me të tjerët duke përdorur gjuhën Gjermane

– marrin pjesë në aktivitete të zhvilluara në gjuhën Gjermane

– bashkëpunojnë me të tjerët për të përfunduar detyrat e caktuara