Gjuhë Angleze | mosha 12-18

Çmimi:10€ | :

Bashkangjituni në grupin tonë të Gjuhës Angleze për të përmirësuar dijeninë tuaj në tema të ndryshme dhe për të u lidhur me nxënës të tjerë në mbarë botën. Programi që ne do  të përdorim ofron tema aktuale për studentët adoleshentë që të mund të lexojnë dhe të diskutojnë. Gjuha e re do të prezentohet në kontekst dhe do të mbështetet nga ushtrime të të kuptuarit dhe diskutime të ndryshme. Poashtu, përmes ushtrimeve adoleshentët do të praktikojnë njohuritë e tyre rreth gramatikës dhe fjalorit.

Pas përfundimit të trajnimit nxënësit do të jenë në gjendje të:

– përforcojnë aftësitë e tyre në shqiptimin e fjalëve në gjuhën Angleze

– lexojnë teskte të ndryshme në gjuhën Angleze

– diskutojnë mbi temat aktuale duke përdorur gjuhën Angleze